Hieronder vind u informatie over hoe ik de kwaliteit van mijn behandelingen en mijn praktijk probeer te waarborgen:

Het is voor u van belang dat u deskundig wordt behandeld en dat uw rechten, zoals bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht, gewaarborgd zijn. Mijn inschrijving bij het Ministerie van Volksgezondheid in het BIG-register, is wel de meest duidelijke kwaliteitsgarantie. De beroepsvereniging van psychologen, het NIP, zegt hier het volgende over:
De Wet BIG heet voluit: Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Met een BIG-registratie kan een psycholoog laten zien dat hij deskundig is. Ook valt hij onder het wettelijk tuchtrecht. Inschrijving in het BIG-register betekent dat een psycholoog voldoet aan de opleidingseisen voor zijn beroep en dat hij een bepaalde beroepstitel mag gebruiken. Zonder inschrijving mag iemand zich geen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog noemen” (NIP).

Ik heb de volgende BIG-registraties:
BIG 19.049.127.825 GZ-Psycholoog sinds 13-02-1999
BIG 39.049.127.816 Psychotherapuet sinds 16-03-1999
BIG 19.049.127.825 Klinisch Psycholoog sinds 11-01-2006

Elke 5 jaar vindt er een Visitatie van de praktijk door visiteurs van de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten) plaats. Het logo van de LVVP dat onderaan elke pagina van de website staat is aan mij toegekend nadat mijn praktijkvoering is beoordeeld en goedgekeurd door de LVVP. Mijn praktijk voldoet aan alle gestelde criteria door deze beroepsvereniging.

Beroepscode, tuchtrecht en klachtenregeling: Psychotherapeuten dienen zich te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (zie www.LVVP.nl en www.psychotherapie.nl). Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is o.m. geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Mocht u ondanks mijn inspanningen om een adequaat en klantvriendelijk behandelbeleid te voeren toch klachten hebben, dan verzoek ik u deze met mij te bespreken. Mochten uw klachten niet in overleg met mij kunnen worden opgelost, dan kunt u dat melden bij het NIP of de Klachtencommissie van de beroepsvereniging LVVP (https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/) of 1nP (www.1np.nl) 

Een Kwaliteitsstatuut is een verplichting volgens de Zorgverzekeringswet. Ik ben uiteraard in het bezit van een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ. Dit ligt ter inzage op de praktijk.

Het Privacybeleid voor de praktijk is conform de AVG wetgeving opgesteld. Het ligt ter inzage op de praktijk. 

Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat om de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en is verplicht vanuit de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP). De intervisie wordt regionaal geregeld. Dit betekent dat er met collega-psychotherapeuten regelmatig overleg plaatsvindt over de behandeling van (een aantal) geanonimiseerde cliënten.

De praktijk heeft een regeling voor waarneming tijdens vakantie getroffen. Tijdens mijn  vakantie neemt een collega in Nieuwegein waar, indien noodzakelijk: Mevrouw T. van Antwerpen, telefoon 06-29078406, website www.psycholoognieuwegein. Waarneming houdt echter niet in dat de behandeling tijdelijk kan worden overgenomen. 
Bij langer durende afwezigheid door ziekte of bij overlijden is er een overeenkomst gesloten met collega’s uit de intervisie groep.  

U heeft recht op een second opinion. Daarvoor kunt u zelf een psycholoog of psychotherapeut raadplegen.

U heeft de volledige vrijheid uw medewerking aan de behandeling of een eventueel onderzoek te weigeren. Mocht dit voorkomen dan verzoek ik u om dit duidelijk kenbaar te maken.

Gezondheidsverklaringen met juridisch belang worden niet verstrekt, conform de richtlijn van de LVVP en de beroepscode. Belangrijke reden hiervan is dat een behandelend psycholoog/psychotherapeut geen belangenbehartiger van de client is.

De tijdsduur van een psychologisch consult en van psychotherapie is in de regel 45 minuten.

Wanneer u verhinderd bent, verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur van te voren kenbaar te maken (via e-mail of telefoon). Anders ben ik genoodzaakt E 50,- in rekening te brengen.

Indien uw behandeling wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering, wilt u ons dan zo spoedig mogelijk melden als u van verzekeringsmaatschappij gaat veranderen; u voorkomt hiermee dat uw vergoeding eventueel in gevaar komt en dat u wellicht zelf de kosten moet betalen. Ook als uw therapie wordt vergoed door een verzekeraar, blijft u uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor betaling en vergoeding.